Агентство информационной и юридической помощи иностранцам


Право


Ниже приведена информация о законах относительно легализации пребывания и работы иностранцев в Польше.

SPRAWY DOTYCZĄCE POBYTU CUDZOZIEMCÓW


Formy legalizacji pobytu:

- Wiza.
- Zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członków ich rodzin.
- Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymiana karty pobytu na zamieszkanie na czas oznaczony oraz karty pobytu na osiedlenie się.

Wymiana karty pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz dokumentu pobytu członka rodziny nie będącego obywatelem Unii.

Zaproszenie cudzoziemca.

Informacja o prawach i obowiązkach cudzoziemca w Polsce.

Nowe regulacje prawne w sprawach cudzoziemców

 

SPRAWY Z ZAKRESU OBYWATELSTWA


Nabycie obywatelstwa polskiego:

- Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim.
- Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę, która jako dziecko utraciła obywatelstwo polskie na skutek wyboru dla niego (przez rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim drugie zaś obywatelem innego państwa) - obywatelstwa państwa obcego.
- Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie na skutek zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem.
- Uznanie za repatrianta.

Utrata obywatelstwa polskiego:

- Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
- Wybór obywatelstwa obcego dla dziecka, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, drugie - obywatelem innego państwa.

Poświadczenie obywatelstwa polskiego

ul. Smulikowskiego 4 (piętro 3p.)00-389 Warszawa, тел: +48 605 660 992
e-mail: biuro@pol-in.pl