Biuro Obsługi Cudzoziemców


Oferta


Uszczegóławiając nasza ofertę zamieszczamy poniżej zakres naszej działalności:

 • legalizacja pobytu dla cudzoziemców

  - wizy;
  - pomoc w uzyskaniu wizy poza granicami Polski, w Polskim konsulacie;
  - przedłużenie każdego rodzaju wizy na ternie Rzeczpospolitej Polskiej;
  - pomoc w uzyskaniu wizy dla cudzoziemca będącego w Polsce nielegalnie;
  - zezwolenia na zamieszkanie;
  - pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

  * na podstawie małżeństwa
  * na podstawie zezwolenia na pracę
  * na podstawie nauki
  * na podstawie innych przesłanek

  - zezwolenia na osiedlenie się;
  - odwołania oraz skargi do NSA.

 • legalizacja pracy

  - uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP przez Cudzoziemca
  - uzyskanie opinii z powiatowego urzędu pracy
  - uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 • doradztwo prawne

  - pomoc prawna / prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne/
  - rejestracja spółek w krajowym Rejestrze Sądowym,
  - rejestracja działalności gospodarczej
  - pomoc w uzyskaniu nadania numeru NIP oraz REGON

 • doradztwo administracyjne / pomoc w uzyskaniu/

  - Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
  - Odpis z Księgi Wieczystej
  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z US
  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS
  - Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej z KRK
  - Zaświadczenie o niekaralności podmiotu prawnego z KRK
  - Aktualny odpis z Rejestru Zastawów
  - Zaświadczenia o wpisie przedmiotu w RZ

 • adaptacja w nowym miejscu zamieszkania

 • nauka języka polskiego

 • wyszukiwanie mieszkań, domów i szkół

 • wynajem mebli

 • kompleksowa opieka nad wynajmowanym domem

 • tłumaczenia o charakterze ekonomicznym, prawnym, technicznym oraz obejmujące inne dziedziny biznesu i nauki

 • usługi tłumaczy przysięgłych wielu języków
 • Jurmar Group sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 4 (piętro 3p.) 00-389 Warszawa,
  Tel: +48 605 660 992
  e-mail: biuro@pol-in.pl